EKIPA STAREJŠIH DEKLIC B ZA SEZONO 2019 / 2020

Laura Kovaček


Lenja Ripak


Sara Jambriško


Aisha Gaube


Eva Špes


Lana Dudek


Pia Blagus


Valentina Gep


Anemari Graber


Veronika Batagelj


Marlen Anžel


Lana Kovačič


Nika Ledinek


Lejla Lemeš